Co je to svěřenský fond?

Definice paradoxně začíná tím, co svěřenský fond není. Není právnickou osobou ani fyzickou osobou. Nemá právní osobnost. Jedná za něj svěřenský správce dle předem jasně vymezených pravidel. Svěřenský fond je daňovým subjektem. 

Jde o relativně nový právní institut, který je v našem právním řádu od roku 2014. Dlouhou dobu byl využíván pouze okrajově. Popularity nabyl v okamžiku, kdy jeden nejmenovaný premiér svěřil do nově vytvořeného svěřenského fondu značný majetek podobě potravinářského holdingu. 

Někdy je s jistou mírou zobecnění označován jako trust. V mnoha případech je ideálním nástrojem pro řešení nástupnictví v (rodinných) firmách, ale díky své variabilitě i pro ochranu majetku a jeho profesionální správu.

 

Typické situace využití svěřenského fondu

Velmi zjednodušeně lze říci, že životní situace, které by pomohl vyřešit svěřenský fond jsou dvojího typu. Mezi první řadíme situace plynoucí z touhy uspořádat rodinný majetek, aniž bychom děj věcí nechali institutům dědického práva. Druhou skupinu tvoří záměr eliminace podnikatelských rizik.

 

Spravedlivé rozdělení rodinného majetku

Rodiče si uvědomují, že jsou již v důchodovém věku. Mají tři dospělé syny a jeden dům, ve kterém všichni celý život žili. Chlapci se zde narodili. Rodiče mají k tomu citový vztah, vždyť zde celý život pracovali, dům zrekonstruovali a neustále vylepšovali. Nehledě na rodinné vzpomínky.

Synové již dávno odešli a založili vlastní rodiny a s rodiči v domě nežijí. Dva ze synů ovšem rodný dům pravidelně navštěvují. Jednomu z nich se dokonce finančně dobře daří, a tak rodičům rád vypomáhá s financováním nutných prací na domě. A nejen to, komunikuje s úřady, pokud se něco pokazí, zařídil pojištění domu a jiné záležitosti, které je zapotřebí ohledně domu vyřídit. Druhý zase přispívá k údržbě domu prací, stará se o zahradu, pokud je potřeba jakákoliv údržba, je plně k dispozici. Třetí syn má vlastní život, s rodiči je v pravidelném kontaktu, avšak na návštěvy jezdí sporadicky, k rodnému domu tak vřelý vztah nemá a přiklání se k názoru jej prodat – vždyť rodiče na něj již nestačí.

Rodiče si ovšem nedovedou prodej domu ani představit. Je pro ně zázemím, nehledě k tomu, že vnoučata jsou tam šťastná. Rozhodli se tedy, že dům zůstane v rodině, aby ovšem předešli možným dědickým sporům, rozhodli se dům vložit do svěřenského fondu.

Ochrana rodinného majetku

Manželé se čtyřmi dětmi nabyli svou činností do společného jmění manželů nemalý majetek, jeden z nich v nedávné době nabyl další hodnotné nemovitosti dědictvím. Vzhledem k velikosti majetku se manželé obávají, aby tento nebyl v budoucnu jakkoliv ohrožen. Do hry může vstoupit ekonomická situace státu v obecné rovině, ale například také budoucí podnikání jednoho, nebo obou z manželů. Nadto si manželův strýc, zůstavitel nemovitostí, na smrtelné posteli přál, aby tyto zůstaly v rodině a nebyly prodány.

Rozhodli se tedy založit svěřenský fond, aby zajistili jejich děti finančně, ale zároveň aby správa fondu zajistila splnit jejich přání, jakým způsobem bude s majetkem naloženo.

Zajištění budoucnosti potomků, splnění přání vlastníka majetku

Matka pečující sama o svou postiženou dceru uvažuje, co s ní bude, pokud by se jí něco stalo. Dcera má duševní poruchu a není schopna se o sebe úplně postarat, natož správy majetku. Vzhledem k tomu, že matka vlastní byt v centru města a zodpovědně tvořila úspory, ráda by dceři zajistila jednak péči a jednak bytový komfort, na který je zvyklá.

Proto se rozhodla byt i úspory vložit do svěřenského fondu, který bude spravovat nejen majetkovou hodnotu vkladu, ale zároveň zajistí i péči o postiženou dceru. Zároveň si přeje, aby po dceřino smrti, byl byt prodán a zbylé úspory a výtěžek z prodeje bytu využit pro podporu žen v nouzi.

Nezdravé vztahy v rodině

Manželský pár si z předchozích vztahů nepřinesl do budoucího společného života zrovna vřelé rodinné vztahy. Ona má s bývalým manželem syna ve střídavé péči, avšak s bývalým manželem dobře nevychází. V novém vztahu je šťastnější, i její syn je spokojenější – má dle jeho slov – strejdu moc rád. Vzhledem k tomu, že nová rodina funguje dobře, plánují spolu ve vztahu děti.

Oba si přinesli majetkové hodnoty v jejich výlučném vlastnictví. Jejich majetek není zanedbatelný, jedná se o nemovitosti i finanční úspory. Ona však, vzhledem k napjatým vztahům s bývalým manželem, touží ošetřit budoucí majetkové poměry tak, aby v případě, že by se jí něco stalo, zdědil majetek její syn a v žádném případě jej nespravoval její bývalý manžel. Zároveň se stávající manžel velmi sblížil s nevlastním synem a přál by si, aby v případě nenadálé životní situace nevlastní syn (stejně tak jeho vlastní potomci) po něm zdědil jeho majetek.

Rozhodli se tedy vložit majetkové hodnoty do svěřenského fondu, aby ošetřili jeho budoucí správu a zajistili čerpání jeho benefitů na jejich (nevlastní) potomky.

 

Svěřenský fond jako nástroj eliminace podnikatelských rizik

Považujeme za důležité uvést, že svěřenský fond může dobře ochránit majetek pouze v situaci, kdy je zřizován v rámci preventivní ochrany. Ve chvíli, kdy už byla nařízena exekuce, je na zřízení pozdě, neboť je ze zákona zakázáno s majetkem jakkoliv nakládat a zákon počítá s neplatností takových kroků. Nepůjde-li rovnou o trestnou činnost.

Ochrana majetku před riziky podnikání

Manželé jsou oba podnikatelé. Ona podniká v rizikovém oboru týkajícího se finančního poradenství a investic. V současné době se jí v podnikání velmi dobře daří, ale doba je složitá, nemusí tomu tak zůstat napořád. On podniká v odvětví zážitkové turistiky. Jeho podnikání je velmi rizikové, závislé na mnoha faktorech. Nedávno jeho úspěch velmi zasáhla pandemie Covidu.
Ani jeden z manželů se nechystá s podnikáním rozloučit, aby však ochránili již vydělaný zisk, potažmo rodinný majetek z něho pořízený, rozhodli se jej ochránit vyvedením do svěřenského fondu.

Ochrana vybudovaných podnikatelských struktur

Pan Komárek je velmi úspěšným podnikatelem. Sám však ví, že je již v letech. Je společníkem v několika společnostech a obor jeho podnikání má velký potenciál. Během života se mu podařilo s manželkou nashromáždit nemalý majetek, má dvě dcery. Nadto je v místě jeho bydliště považován za váženého mecenáše. Vzhledem k tomu, že starší z dcer není dle jeho názoru „člověkem pro kšeft“ a mladší sice určitý potenciál má, ale pravý čas pro ni ještě nedozrál, má se ještě co učit, nadto on se řízení svého podnikání nechce ještě vzdát.

Uvažuje o zřízení svěřenského fondu, do kterého by vložil podíly v jeho společnostech. Je pro něj však velice důležité, jak bude nastaveno fungování takového fondu. Rozhodně se nehodlá řízení svého podnikání vzdát. Rád by do fungování jeho činnosti zasvětil mladší dceru a zároveň si přeje, aby ta starší jeho celoživotní úsilí nezničila, ale zároveň z něho mohla těžit některé výhody.

V příspěvcích týkajících se svěřenského fondu jsme uvedli některé životní situace, které se
nám jeví jako vlajkové, pro úvahu o jeho zřízení. Lze je různě kombinovat a rozhodně nejsou
všechny.

Svěřenský fond může fungovat nejen jako preventivní ochrana před exekucemi a insolvencí, ale zrovna tak jako lepší alternativa předmanželské smlouvy. Chrání majetek před jeho roztříštěním v rámci dědického řízení a s pomocí svěřenského fondu lze také vyřadit některé členy rodiny z jeho špatné správy – to vše při zachování budoucího profitu z něj právě pro tyto osoby. Zároveň lze strukturu fondu nastavit tak, aby původní vlastník nepřišel o vliv na správu majetku. Svěřenský fond, benjamínek v našem právním systému, dokáže pokrýt širokou škálu životních situací, které starší – dobře známé a léta prověřené – instituty práva, nepokryjí.