Jak dlouho trvá dědické řízení?

Na délku pozůstalostního řízení má vliv celá řada různých faktorů. Pokud se nevyskytnou žádné komplikace a jednotliví dědicové se mezi sebou dokáží shodnout, standardní doba činí zhruba 4 měsíce od smrti zůstavitele, přičemž většina řízení o pozůstalosti je ukončena do jednoho roku. Jestliže se však vyskytnou problémy, může se dědické řízení výrazně protáhnout, klidně i na několik let.

Potíže mohou nastat třeba ve chvíli, kdy jsou dědicové nezletilí, a úkony za ně proto musí schválit opatrovnický soud. K prodloužení dochází i v případě, kdy u některého z dědiců není známé místo pobytu nebo se trvale zdržuje v zahraničí. Na celou věc mají pochopitelně vliv také spory mezi potenciálními dědici.

Jestliže jste absolvovali dědické řízení u notáře, je nutné mu za jeho služby zaplatit. Odměna je přitom pevně stanovena vyhláškou a závisí na hodnotě majetku zemřelého nebo na dalších nákladech, které byly spojeny s přípravou podkladů pro soud. Nemusíte se tak bát, že by notář po ukončení řízení požadoval příliš vysokou částku, na které jste se předem nedomluvili.

Kde sepsat závěť?

Sepis závěti u notáře nebo u advokáta? Co je bezpečnější varianta? Odpovědí je kompromis. Nejbezpečnější totiž je sepsat u notáře poté, co jste se s advokátem poradili o obsahu závěti. Naše kancelář využívá služeb hned několika notářských kanceláří v Praze, Pardubicích, Hradci Králové i jinde a může klientovi nejen kvalifikovaně poradit ohledně obsahu pořízení pro případ smrti, ale i s výběrem notáře, který klientovo rozhodnutí pojme do náležité formy notářského zápisu.

Pouze tímto postupem se lze vyhnout nežádoucímu stavu, kdy se ukáže závěť neplatnou, a to právě v okamžiku, kdy má být podle ní v dědickém řízení rozhodnuto. Lze tím eliminovat situaci vzniku domnělé křivdy mezi dědici, což nezřídka vede ke vzniku vleklého nepřátelství mezi sourozenci či jinými dědici.

Když je dědictvím firma

Málokdy je výsledný stav po dědictví totožný se stavem, na němž by měl zůstavitel za života zájem.

Mezi další ústřední kroky majetkového plánování patří:

  • zajistit předání důležitých dokumentů a listin k rodinnému i firemnímu bohatství (např. nájemní smlouvy, cenné papíry, notářské zápisy…)
  • zajistit předání hesel k účtům, PIN kódy a další virtuální i fyzické klíče k veškerým účtům či úložištím
  • určit zmocněnce pro váš majetek, zejména správce majetku, dohlížitele, opatrovníka či poručníka
  • příprava auditu veškerého rodinného i firemního vlastnictví
  • plán nástupnictví a dědictví

 

Postup řešení nástupnictví by měl být součástí ESG strategie firmy. Kontinuita je vlastně taková udržitelnost firmy. Nejvyšším zájmem je, aby bylo podnikání zachováno a dále se rozvíjelo. Mezigenerační výměna v rámci rodiny však není jedinou možností, pro zachování kontinuity, která se nabízí. Rádi s vámi projednáme další varianty a najdeme tu, které nejlépe vyhovuje vám, vaší firmě i vaší rodině.